فیروزه

 
 

هشتاد و دو تن بودند

قسمت سوم

و ابن زیاد پیوسته عساکر می‌فرستاد نزد عمر: شبث بن ربعی را با هزار تن، کعب بن طلحه را با سه هزار تن، یزید بن کاب کلبی را با دوهزار تن، حصین نمیر سلونی را چهار هزار تن، مضائر بن رهینه مازنی را سه هزار تن، نصر بن عرشه را با دو هزار تن، حجار بن ابجر را با هزار تن، شمر بن ذی الجوشن را با چهار هزار شامی.

و جز این‌ها، هزار تن از قادسیه با حر آمده بودند و چهار تن از کوفه با عمر بن سعد.

(و همه یاوران حسین هشتاد و دو تن بودند: سی و دو سوار و باقی پیاده، و سلاح جنگ جز شمشیر و نیزه نداشتند.)

ابن زیاد به عمر نوشت:
من چیزی فروگذار نکردم و برای تو بسیار سواره و پیاده فرستادم. پس، بنگر که هر بامداد و شام خبر تو به من می‌رسد.

و ابن زیاد از ششم محرم ابن سعد را به جنگ برمی‌انگیخت.

—برگرفته از «کتاب آه»، بازخوانی مقتل حسین‌بن‌علی (ع)، ویرایش یاسین حجازی