فیروزه

 
 

قمر آل عبا

پوشید زره را و مهیای سفر بود
میرفت ولی از همه دلسوخته‌تر بود

خورشید که در بدرقه‌اش دست تکان داد
از مشتریان پروپا قرص قمر بود
ادامه…