فیروزه

 

دربارهٔ ما

صاحب امتیاز:
مدرسه اسلامی هنر

شورای سیاست‌گذاری:
امیر جوان آراسته
سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
احمد شهدادی
محمدحسین نواب

سردبیر:
محمدرضا جوان آراسته

تحریریه:
مرتضی کاردر
حسین سرانجام
علی غبیشاوی
مهدی شریفی
علیرضا آرام
علی‌رضا بنیادی
رضا رحیمی‌فرد

مدیر داخلی:
محمد هادی سرانجام

تصویرسازی:
سید محمدهادی قادری

مدیر فنی و هنری:
ناصر رفیع