فیروزه

 
 

زندگی من

زندگی من
در گستردن حلقه‌هایی‌ست
فراز زمین و آسمان
شاید آخرین حلقه را کامل نکرده باشم
اما به انجامش می‌رسانم

دایره‌ای کشیده‌ام گرد کنگره‌ی ازلی خدا
و دایره‌ای کشیده‌ام هزارها هزار سال
و هنوزاهنوز نمی‌دانم شاهینی هستم
یا گردبادی
یا ترانه‌ای ناتمام