فیروزه

 
 

نردبان اندر بیابان

به زیر سایه بید
نشسته بودیم و می‌نوشتیم
به زیر سایه بید
درخت بید نمی‌دانست
چه می‌نویسیم
و چیست خوش‌تر از بودن و نوشتن
به زیر سایه بید
و من که زیر سایه پربرگ‌تر درخت جهان سطرهای خود را نوشته‌ام می‌دانم
که باد بود که بر بید
و ما
نشسته بودیم و می‌نوشتیم
به زیر سایه بید