فیروزه

 
 

آزادی و تو

یک شعر بلند قدیمی

۱
به تصویر درختی
که در حوض
           زیر یخ زندانی‌ست،
چه بگویم؟
من تنها سقف مطمئنم را
           پنداشته بودم خورشید است
که چتر سرگیجه‌ام را
– همچنان که فرو نشستن فواره‌ها
           از ارتفاع گیج پیشانی‌ام می‌کاهد –
در حریق باز می‌کند؛ ادامه…