فیروزه

 
 

ماه با من است

۱
غرقه در خون – آب
ارغوان
فرو افتاد

۲
جایی نمی‌رود جهان
او
از این گورستان

۳
تا کمر در گور.
گورکنان
                  به کار

۴
فانوس روشن است
تا به هر چه سیاهی
                        نظر کنی

۵
سنگ نمی‌گوید که هست
او نمی گوید که نیست.
هزار سال

۶
این همه سپیدی کرباس!
صبحی که برف
                        نمی‌بارد

۷
چگونه بدانم اتاق تاریک است
با چشم های بسته‌ام

۸
بگذار چراغ را
بر گور دیگری.
ماه با من است

— از مجموعه منتشر نشده «به شبنمی جهان اتفاق می‌افتد»