فیروزه

 
 

تحقیق‌کردن، آزمودن، کشف‌کردن، گزارش‌دادن

روی یک تابلوی اعلانات باریک و کشیده، میان بریده‌های روزنامه و کارت پستال‌ها، قطعه کاغذ مربع شکل و کوچکی از چرمِ رنگی هست که از چیزهایی از تام اشکرفتِ هنرمند روی آن نوشته شده است و سال‌هاست که به من الهام می‌بخشد. یک دایره سیاه رنگ است که به چهار بخش تقسیم شده و در هر قسمت این کلمات وجود دارند: تحقیق کردن، آزمودن،کشف کردن و گزارش دادن. نکتهٔ جذاب برای من دربارهٔ این دایره این است که درست مثل بازی «چرخهٔ شانس» می‌توان از هر کدام از این چهار قسمت شروع کرد و به چرخه‌ای پیوست که حاصلش رهایی ذهن و انظباط است.

– Carol Moldaw, author of So Late, So Soon (Etruscan Press, 2010)