فیروزه

 
 

پاییز

شیرهای کوهستان
خیابان‌های آبان ماه را می‌غرند

نارنجی/ نارنجی/ اخرایی/ ارغوانی/ طلایی

درختان
آتش‌بازی موجاموجی هستند

از تارهای چنگ/ از تاج‌های گل/ از عطر

تمام هوا
مرتعش است
از کوبش سنج‌های نور

سلطانی دیوانه/ دیوانه
وحشیانه در شهر می‌دود
گوهرهای غارت رفته را در بادها می‌پراکند

زبرجد/ عقیق/ کهربا
زمرد/ نارسنگ/ یاقوت

پرندگان هوش باخته‌اند
از بوی ادویه‌ها/ از دود چوب

از هر بام
فرشته‌ای شیپورزن
درون روز می‌پاشد
وقار/ وقار/ وقار

انار/ انبه/ نارنگی/ خرمالو

کودکان، آداب را به جای می‌آورند
چونان کولیان آتش‌گون
شهروندان به هوش آمده را
می‌ترسانند

❋ ❋ ❋

اما این که:

Evelyn Tarn
خانم اولین تارن – از ایالت فلوریدای آمریکا – سال‌ها ویراستار فصلنامهٔ شعر «اپوس»
بوده است. او علاوه بر نوشتن شعر و ویراستاری، در سازمان‌های مختلف صلح فعالیت دارد.