فیروزه

 
 

داوری

پنجه بران پلنگ بر کتف
بوی خون و آونگ قلب
پرستشگاه بودا، گوشه‌ی خیابان پنجم
بیمه شخص ثالث
و همچنان آویزان، جای هنوز خالی رگ‌ها
داوری واپسین و توقف قطار در ایستگاه بعدی
بلیط درجه سه در آخرین واگن
بیگاری تنفس و دستگاه پرس سینه
کمی آن‌طرف‌تر رستوران هندی
غذای سر آشپز، خوراک پلنگ