فیروزه

 
 

ترور

?. داخلی. سالن سخن‌رانی. زمان نامشخص

صدای کف وسوت جمعیّتی زیاد روی زمین? سیاه ابتدایی شنیده می شود.

روشنایی به :

پشت تریبونی چوب کاری شده، مردی سیاه پوست حدود چهل ساله ایستاده است. عرق از پیشانی روی گونه هایش سرازیر است. روی زمین دور و بر او، پر از کاغذهای رنگارنگ است که افراد شنوندهی خارج از کادر، از شور و شوق برای او پرتاب کرده اند. در پشت او پرچم بزرگی با نماد حزبی خاص دیده می شود. از این جا به بعد فیلم در سکوت پیش می رود و صدایی شنیده نمی شود.

مرد سیاه پوست با حرارت مشغول سخن‌رانی است که ناگهان دو نفر جلو می‌آیند و به او شلیک می‌کنند. تنها صدای شلیک شنیده می‌شود. صورت و سینه او متلاشی می‌شود.

تصویر ثابت می‌شود، سیاه و سفید شده و دور و بر تصویر مرد سیاه پوست را، کادری سفید پر می کند.?.خارجی. ادار? پست. زمان نامشخص

دوربین به سرعت از تصویر دور می‌شود. قاب عکس بزرگی می بینیم که لحظهی ترور مرد سیاه پوست در آن نقش بسته است. مشتی ضربه ای محکم روی قاب عکس می کوبد. نقش یک مهر سیاه وسفید روی قاب می افتد. دوربین عقب می کشد. این قاب عکس تمبری بوده که روی پاکت نامه ای چسبانده شده است. مهر ادار? پست فدرال آمریکا روی تمبر را می پوشاند. سر صدای وحشتناکی روی تصویر به گوش می رسد. دوربین به سرعت از نامه دور می شود. نامه در میان شمار زیادی از نامه های دیگر روی ریل مخصوص حرکت می کند و از ما دور می شود. دوربین کرین می کند. فضای ادار? پست را می بینیم که تعداد زیادی زن ومرد مشغول مهر زدن روی تمبرها و تفکیک نامه های پستی هستند. دوربین به سیاهی فرو می رود.