فیروزه

 
 

نهفته و پایان‌ناپذیر

بهترین رمان‌ها برای من هیچ گاه تمام نمی‌شوند. ماجرا با صفحه آخر کاملا به پایان نمی‌رسد. ما همواره با وقایع زندگی شخصیت‌ها درد می‌کشیم، آرزو می‌کنیم و متعجب می‌شویم. بیشترین چیزی که به من کمک کرده این گونه باشم، فیلم است. من با «شکوه علف‌زار» الیا کازان زندگی کرده‌ام. در آخرین سکانس فیلم وقتی که باد و دینی پس از سال‌ها به هم می‌رسند، هر کدام سرنوشت دیگری پیدا کرده‌اند و آن چه از دست رفته دیگر ممکن نیست میان آن‌ها برقرار شود. این وضع به طور دل‌شکنانه‌ای ظریف است و به من یاد می‌دهد در کارهایم از حالت‌ها و انتخاب‌های اخلاقی نهفته و پایان‌ناپذیر استفاده کنم.

Caroline Leavitt, author of Pictures of You