فیروزه

 
 

تمیز کردن

دوست دارم سرم را تا آنجا که ممکن است خلوت کنم. این کار را معمولاً با تمیز کردن به معنای واقعی آن انجام می‌دهم. ایده‌های مورد علاقهٔ من هنگام تا کردن لباس‌ها و جمع کردن آشغال‌ها شکل می‌گیرد. ملال‌آور است؟ بله. من ممکن است تنها نویسنده‌ای در جهان باشم که موسیقی یا گردش در موزه برای او الهام بخش نیست. البته من گاه آن‌ها را برای زندگی بسیار الهام‌بخش می‌یابم… اما نه به خاطر تأثیرات احتمالی آن‌ها بر نوشته‌هایم. رفتن به یک نمایش صرفاً‌ برای اینکه الهام بگیرم مرا مضطرب می‌کند. به جایش فکر می‌کنم که باید بنویسم. تا به حال حتی یک بار هم نشده که وقتی دارم کف اتاق را می‌شویم فکر کنم که باید از وقتم استفادهٔ بهتری می‌کردم.

Sloane Crosley, author of How Did You Get This Number