فیروزه

 
 

به موزه بروید

به موزه بروید. نه برای پیدا کردن ایده و نه به جست‌و‌جوی الهام از چیزهایی که به دیوار آویخته شده، بلکه برای بودن در جایی که در واکنش به هنر و فکر هنرمندانه ایجاد شده است. امروز دیگر هنر، در کلیتش، بسیار و بسیار ناچیز شمرده می‌شود. تا به آنجایی که ارزشش را در مقیاس با کالاهای دیگر می‌سنجند (به ویژه نوشتن و عقده مدام قابلیت انتشار آن). رابطه شما با اثر در گالری، در همان منظر، نیرو، شگرد و صد البته زیباشناسی آن است، و نه آیندهٔ تجاری آن. به موزه بروید. در جایی تنفس کنید که تنها دلیل بودن، هنر است. بعد به خانه بروید و اثر هنری خودتان را خلق کنید.

Adam Braver, author of November 22, 1963 (Tin House Books, 2008)